Πολιτική Απορρήτου

του Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου ΕΥΗΝΩΡ

Σκοπός

Ο σκοπός της πολιτικής αυτής είναι να θέσει και να γνωστοποιήσει προς κάθε ενδιαφερόμενο τις αρχές και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται το ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο ΕΥΗΝΩΡ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016.

Υπεύθυνος επεξεργασίας-πληροφορίες

Το ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο με την επωνυμία «ΕΥΗΝΩΡ» (στο εξής θα αναφέρεται και ως Κέντρο) που εδρεύει στην οδό Ηρακλείτου - Γιαννούζη, Τ.Κ: 31100, Τηλέφωνο: (+30) 26410 69800, Email: gdpr@evinor.gr, Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 07:00 - 21:00, Σάββατο 08:00 – 14:30. Για κάθε πληροφορία σχετικά με θέματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα, όπως και για κάθε αίτημά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα.

 

Δεδομένα που συλλέγουμε και πηγές

το κέντρο στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει από εσάς τους ίδιους και αφορούν μεταξύ άλλων δεδομένα ταυτοποίησής σας (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κλπ.), δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, email) και δεδομένα ειδικών κατηγοριών ακριβώς όπως περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και ειδικότερα δεδομένα που αφορούν την υγεία. Σε περίπτωση που χρειαστεί να συλλέξουμε δεδομένα από άλλες πηγές θα ενημερωθείτε εντός μηνός από τη συλλογή τους τόσο για τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων όσο και για την πηγή προέλευσής τους. Το Κέντρο συλλέγει μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.. Σε κάθε περίπτωση το κέντρο συλλέγει μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Παροχή υπηρεσιών υγείας

Το Κέντρο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένα ειδικών κατηγοριών προς το σκοπό παροχής υπηρεσιών ιατρικής διάγνωσης, υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας βάσει της άδειας λειτουργίας του, καθώς και για την αναγκαία επικοινωνία με τους πελάτες του στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών αυτών. Ειδικότερα για την επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών η νομιμοποιητική βάση είναι το άρθρο 9, παράγραφος 2 στοιχείο η που περιγράφει πως η «επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Αναφορικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων που επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του κανονισμού, το διαγνωστικό εργαστήριο εποπτεύεται από ιατρό επιστημονικά υπεύθυνο για την συνολική λειτουργία του κέντρου αλλά και άλλους συνεργαζόμενους ιατρούς επιστημονικά υπεύθυνους για την καλή λειτουργία επιμέρους υπηρεσιών του κέντρου όπως τα διαγνωστικά μηχανήματα και η μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης.

Άλλοι σκοποί

Το κέντρο επεξεργάζεται τα απαραίτητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεδομένα για  την πρόσληψη και εκτέλεση συμβάσεων απασχόλησης του προσωπικού και των συνεργατών της ή συμβάσεων για την πρακτική άσκηση προσωπικού από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, για την αναγκαία επικοινωνία στα πλαίσια των συμβάσεων αυτών, για την διαμόρφωση, τήρηση και εκτέλεση μισθοδοσίας ή την καταβολή αμοιβής, για τη συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις της (εργοδοτικές, ασφαλιστικές και φορολογικές), για τη διαχείριση,  τον προγραμματισμό και την οργάνωση της αμειβόμενης εργασίας καθώς και για σκοπούς διοίκησης του προσωπικού κλπ συνεργατών στα πλαίσια των παραπάνω συμβάσεων.

Το κέντρο ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί συγκεκριμένα δεδομένα, δηλαδή ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική ή άλλη διεύθυνση επικοινωνίας, στοιχεία επαγγελματικού βιογραφικού κ.ά. για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, μετά από σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, σε σχέση με την πλήρωση θέσης εργασίας. Για τον παραπάνω αυτό σκοπό η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον που έχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας στα πλαίσια της σύννομης λειτουργίας του, εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, άλλως, εφόσον κριθεί ότι απαιτείται, ζητείται ρητή συγκατάθεση αυτών, η οποία στην περίπτωση αυτή θα αποτελεί τη νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας.

Το κέντρο ενδέχεται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται στα πλαίσια υλοποίησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ ή προγραμμάτων άλλων φορέων σύμφωνα με τους σκοπούς του. Αν τα προγράμματα αφορούν την παροχή υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης, διάγνωσης, υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικής φροντίδας και θεραπείας βάσει του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου, αυτή είναι και η νομική βάση της επεξεργασίας, άλλως θα αναζητείται η νομική βάση στη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων ή σε σύμβαση ή σε άλλο νόμιμο λόγο που προβλέπεται από τον Κανονισμό .

 

Παροχή συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που ζητηθεί η έγγραφη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αυτή δίδεται ελεύθερα και για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο ζητείται. Στην περίπτωση που μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει καμία επίδραση στις τυχόν παρεχόμενες από το κέντρο προς εσάς υπηρεσίες υγείας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της. H ανάκληση μπορεί να γίνει με έγγραφη ενημέρωσή μας στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) με τίτλο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση αποστολής newsletter μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και μέσω του ειδικού συνδέσμου UNSUBSCRIBE στο τέλος κάθε newsletter. Μετά τη γνωστοποίηση της ανάκλησης  της συγκατάθεσής σας, τα συγκεκριμένα δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο μας, εφόσον δεν προκύπτει νομικό κώλυμα, για το οποίο θα ενημερωθείτε, διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

 

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Το κέντρο δεν κοινοποιεί, ούτε παραχωρεί σε τρίτους, ούτε διαβιβάζει προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα, πλην των κατωτέρω περιπτώσεων:

α) Εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

β) Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο και μόνο για τα απαραίτητα κάθε φορά δεδομένα (π.χ. έλεγχος από την εποπτική αρχή, φορολογικές, ασφαλιστικές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, μηχανισμός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κ.α.)

γ) Τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας κοινοποιούνται στο προσωπικό και μόνο σε συνεργάτες του κέντρου οι οποίοι πέραν της τυχόν υποχρεώσεως τήρησης επαγγελματικού απορρήτου, δεσμεύονται με ρητή δήλωση εμπιστευτικότητας. Επίσης, τα απολύτως απαραίτητα κάθε φορά δεδομένα, ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας (π.χ. γιατροί ειδικοτήτων, λογιστικό γραφείο, επισκευαστές ιατρικών μηχανημάτων κ.α.). Το κέντρο για τις περιπτώσεις αυτές δεσμεύεται συμβατικά με τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα, τα οποία προβαίνουν σε επεξεργασία των δεδομένων σας βάσει των οδηγιών που τους παρέχονται και τηρώντας τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα ανωτέρω πρόσωπα δεσμεύονται επιπλέον με την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

δ) Σε περίπτωση εκτέλεσης χρηματοδοτούμενου προγράμματος, τα απαραίτητα και μόνο προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται στην διαχειριστική αρχή του προγράμματος ή στον φορέα που έχει αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο της εκτέλεσής του (για παράδειγμα ΟΑΕΔ).

ε) Κατόπιν αιτήματος ή κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσής σας τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους επαγγελματίες υγείας.

ζ) Τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν σε ειδικό νέφος (cloud) που παρέχεται από εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή σε τρίτη χώρα που θα διαθέτει απόφαση επάρκειας ή τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από το κέντρο μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, όπως π.χ. αυτών περί τήρησης ιατρικού αρχείου, φορολογικού αρχείου κ.λπ. Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας συλλέγονται μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψή σας ή συνεργασία μαζί μας, αυτά θα διαγράφονται άμεσα μόλις καταστεί σαφές ότι δεν επιλεχθήκατε για συνεργασία ή απορρίψατε σχετική μας πρόταση, εκτός αν μας δηλώσετε ότι συγκατατίθεστε στη διατήρησή τους. Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στην συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ασφάλεια δεδομένων

Το κέντρο φροντίζει για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Για το σκοπό αυτό υιοθετεί σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία βελτιώνει συνεχώς. Πέραν των φυσικών μέτρων προστασίας που λαμβάνονται για τα δεδομένα που τηρούνται σε έγχαρτη/έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο), τα μέτρα προστασίας των δεδομένων που τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο είναι αποτέλεσμα της αποτίμησης ψηφιακών κινδύνων, που επιδιώκεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στα μέτρα αυτά συγκαταλέγονται η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης, η κρυπτογραφημένη αποστολή αρχείων που έχουν προσωπικά δεδομένα, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η χρήση λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού καθώς και η συνεχής παρακολούθηση ασφάλειας πληροφοριών.

 

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης - κατάρτιση προφίλ

Το κέντρο δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε σε οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση τους για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός προσώπου (κατάρτιση προφίλ).

 

Φόρμα Επικοινωνίας στο website του κέντρου

Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνό σας, διεύθυνση εργασίας κτλ. θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ως επισκέπτης επιθυμήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάνοντας χρήση της φόρμας επικοινωνίας μας Σε αυτή την περίπτωση, η συμπλήρωση και αποστολή σε εμάς της φόρμας επικοινωνίας ή λογαριασμού πελάτη, η οποία θα εμπεριέχει τα προσωπικά σας στοιχεία, δηλώνει ρητά τη συγκατάθεσή σας να σταλούν σε εμάς. Η συμπλήρωση της φόρμας είναι προαιρετική και βασίζεται στη δική σας βούληση. Με την αποστολή της σε εμάς, τα προσωπικά σας στοιχεία αποστέλλονται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Για όσο καιρό διατηρούνται μέσα στο σύστημά μας και τηρούνται στην βάση δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μας στείλετε με τη φόρμα επικοινωνίας σας, χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της επικοινωνίας και διαγράφονται εντελώς μετά την πάροδο ενός (1) έτους από τη συλλογή τους.


 

Cookies που προωθεί το website της κέντρου

Η Ιστοσελίδα μας είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας, ως χρήστη κατά την περιήγηση σας αλλά και για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies «αποθηκεύονται» στο πρόγραμμα περιήγησης σας ως χρήστη στο διαδίκτυο αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασής σας ως χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες μας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης του browser σας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να σας ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, εσείς ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να γνωρίζετε γενικά ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς την αποδοχή της χρήσης cookies.

 

Δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να έχετε πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα ή/και αντίγραφο αυτών καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε αυτά, όπως τις κατηγορίες αυτών, τους σκοπούς επεξεργασίας, πηγές προέλευσης, κατηγορίες των αποδεκτών, χρονικό διάστημα αποθήκευσης ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, την αποσαφήνιση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων σας, την αποσαφήνιση τυχόν τρόπου αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ εφόσον υπάρχουν σχετικές προβλέψεις (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης)

γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) στις εξής περιπτώσεις:

εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκανσε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εάν ανακαλείτε την συγκατάθεση στην οποία τυχόν βασίζεται η επεξεργασία και εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασίαεάν εναντιώνεσθε στην επεξεργασίαεάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν αυτό επιβάλλεται από νομική υποχρέωσή μας

δ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών και μέχρι την επαλήθευσή τους, σε περίπτωση εναντίωσης σας στην επεξεργασία ή στη διαγραφή τους, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν μας είναι πλέον απαραίτητα αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεών (δικαίωμα περιορισμού)

ε) Να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε ηλεκτρονικά ή να τα διαβιβάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων)

στ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτή έχει ως νομική βάση της τα έννομα συμφέροντά μας ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, εκτός αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων  (δικαίωμα εναντίωσης)

 

 

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς το κέντρο στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας gdpr@evinor.gr με την ένδειξη ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Το κέντρο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του χωρίς καμία χρέωσή σας, εξαιρουμένων των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ικανοποίηση του αιτήματός σας – και μέχρι εξήντα (60) ακόμη μέρες – θα ενημερωθείτε σχετικά επίσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας.

 

Δικαίωμα καταγγελίας

Εφόσον θεωρείται ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, email: complaints@dpa.gr, fax 210-6475628, www.dpa.gr)

 

Επικαιροποίηση της  ενημέρωσής σας

Το κέντρο κατά καιρούς θα προβαίνει σε τροποποίηση/επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής, αναλόγως με τις οδηγίες της εποπτικής αρχής σε σχέση με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ή ή του ν.4624/2019. Για το λόγο αυτό θα ενημερώνεστε για τυχόν νέες εκδόσεις.

 

Copyright ©2014, All other marks are the property of their respective owners.